We are seeking for the following positions.

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Transmission Line & Substation Engineer

ວິສະວະກອນສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ

  • ຄວາມຕ້ອງການ: ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ
  • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 kV & 500 kV ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (650MW)
  • ຄຸນວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ
  • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີຂື້ນໄປ.
  • ເພດຊາຍ ອາຍຸ 25-39 ປີ, ເປັນຄົນສັນຊາດລາວ, ມີຖິ່ນກໍາເນີດຢູ່ ສປປລາວ.
  • ຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮຽນຈົບຈາກພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.
  • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ.
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Word, Excel, PowerPoint and Internet network.

Closing Date
ວັນປິດຮັບສະໝັກ

01/06/2020 (17:00)

Interview Date
ວັນສຳພາດເຂົ້າວຽກ

05/06/2020 (09:00)

All interested applicants can submit online application form and included attachment documents.

ຜູ້ທີສົນໃຈສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຄັດຕິດທັງໝົດ ໂດຍສະໝັກຜ່ານທາງລະບົບອອນໄລນ໌...